Actueel

Project ‘Ketenregisseur Ketensamenwerking 2.0’

In opdracht van 6 partijen is Anna in juli 2022 gestart in de rol van Ketenregisseur KSW 2.0. Woningcorporatie Mooiland werkt in dit samenwerkingsverband samen met drie onderhoudsbedrijven en twee projectontwikkelaars, met als doel de woningvoorraad te verduurzamen.

Project ‘Adviseur Wonen gemeente Putten’

Binnen de gemeente Putten is Anna sinds juni 2022 werkzaam als Adviseur Wonen, via bureau Maandag. Onder de werkzaamheden vallen onder meer het opstellen van nieuwe prestatieafspraken, het adviseren op diverse woningbouwprojecten, het adviseren van de wethouder op alle volkshuisvestelijke thema’s.

Project ‘Actualisering beheerplannen gemeente Oldambt’

In 2022 heeft Anna voor de gemeente Oldambt 10 beheerplannen geactualiseerd, 1 beheerplan mede opgesteld en een Collegevoorstel opgesteld. De actualisatie bestond voornamelijk uit het in tekst en uitstraling op elkaar afstemmen van de documenten en inhoudelijke aanpassingen.

Project ‘Programmamanager Wonen gemeente Nijkerk’

Vanaf begin 2021 vervult Anna binnen de gemeente Nijkerk de rol van Programmamanager Wonen, via bureau Maandag. De opdracht hiertoe is geformuleerd door vijf partijen, te weten: woningcorporaties WSN en De Alliantie, huurdersorganisaties HON en HBVA en de gemeente Nijkerk. Binnen de opdracht vallen diverse onderwerpen, zoals het monitoren van de lopende prestatieafspraken en het opstellen van nieuwe meerjarige afspraken. Voor het monitoren van vastgoedprojecten heeft Anna een projectenmonitor opgesteld. Daarnaast is zij coördinator voor de totstandkoming van de Visie Wonen, Welzijn en Zorg.

Project ‘Accountmanager gemeente Venlo’

Van augustus 2016 tot juni 2021 is Anna werkzaam geweest voor de gemeente Venlo. Als Adviseur Wonen, Procesmanager Woningbouw en Accountmanager Woningcorporaties. De werkzaamheden betroffen onder meer het opstellen van de jaarlijkse prestatieafspraken in gezamenlijkheid met woningcorporaties en huurdersbelangenvereniging, het monitoren hiervan en het versterken van de samenwerking. Tevens was Anna betrokken bij diverse nieuwbouwontwikkelingen, volkshuisvestelijke zaken die in de regio Noord-Limburg spelen en aanspreekpunt voor de wethouder zodra zaken op bestuurlijk niveau getild werden.

Project ‘EMVI aanbesteding aannemer in wegenbouw’

Samen met Molema Advies heeft TOP in mei 2016 gewerkt aan een Plan van Aanpak voor een EMVI aanbesteding. Anna Ermers heeft hiervan het Communicatieplan voor haar rekening genomen. In het Communicatieplan is Anna ingegaan op de wijze van communiceren met de aanwonenden van de te herstructureren weg en op welke momenten dat moet worden gedaan.

De gunning heeft aan de betreffende aannemer plaatsgevonden. Over het Plan van Aanpak en het Communicatieplan is de volgende motivatie voor de beoordeling gegeven: Duidelijk en volledig Plan van Aanpak. Relatief korte uitvoeringsduur. Aandacht voor veiligheid en dienstverlening naar bewoners is een pré. Uitwerking van het creëren van meerwaarde op het gebied van kwaliteit van het werk is uitstekend! Erg concreet, projectspecifiek en inhoudelijk goede verbetervoorstellen. Plan van Aanpak Communicatie is ook erg duidelijk en volledig, misschien zelfs een beetje overcompleet. Kan op enthousiasme van bewoners rekenen.

Project ‘Gastdocent communicatie-trainer Steenkampinstituut CDA’

Op 28 mei 2016 is Anna Ermers gastdocent geweest bij een Masterclass Sociaal Domein, Jeugdzorg, van het Steenkampinstituut. Het Steenkampinstituut is het opleidingscentrum van het CDA. Tijdens de laatste lesdag van deze Masterclass moest elke cursist een bestuurlijk voorstel doen welke wijzigingen nodig zijn om de jeugdzorg in de eigen gemeente te optimaliseren. Anna heeft feedback gegeven op de gepresenteerde bestuurlijke voorstellen en op de overtuigingskracht ervan. Tevens is gekeken of het gedachtegoed van het CDA goed verwerkt was in de betogen.

Project ‘Aanbestedingstraject aannemer regio Apeldoorn’

Ook voor een aannemer in de regio Apeldoorn heeft TOP een opdracht uitgevoerd. Dit betrof tevens een aanbestedingstraject voor een woningcorporatie. Hierbij is een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van verschillende documenten die richting de woningcorporatie moesten worden aangeleverd.

Project ‘Aanbestedingstraject Burgers van der Wal’

In april heeft TOP een project afgerond in opdracht van Vastgoedonderhoudsbedrijf Burgers van der Wal uit Doetinchem. Het betrof een aanbestedingstraject voor een woningcorporatie in Nijmegen. Anna Ermers heeft hierbij ondersteuning verleend aan het herschrijven van het Plan van Aanpak en het maken van een presentatie, welke gebruikt is tijdens de selectiegesprekken bij de woningcorporatie.

Project ‘Grootse Vrouwen Achterhoek’

Op 18 februari 2016 heeft een netwerkbijeenkomst van Grootse Vrouwen Achterhoek plaatsgevonden met als thema ‘De veranderende arbeidsmarkt’. Deze netwerkbijeenkomst kende een opkomst van meer dan 90 ondernemende vrouwen uit de Achterhoek. Anna Ermers is hierbij gespreksleider geweest van een panel van 5 deskundigen.

Project ‘European Iron Academy’

Dit project is ontstaan uit de ‘European Ring of Iron Cities’. Zeven deelpartners hebben Europese subsidie aangevraagd om een Europese IJzer Academie op te gaan zetten, welke aanvraag is goedgekeurd. In februari 2016 heeft hiervoor de kick-of-meeting plaatsgevonden in de gemeente Oude IJsselstreek.

Voor dit project heeft TOP een aanwezig basiscontract in deelcontracten herschreven. Verder heeft TOP de perscontacten gecoördineerd en persberichten geschreven. Tijdens de kick-of-meeting heeft TOP gezorgd voor de fotografie. Ook is gewerkt aan een impressieverslag van deze kick-of-meeting.